Undervisning

Kursutveckling, kursansvar och genomförande av ett mycket stort antal akademiska grundutbildningskurser vid Teologiska Högskolan Stockholm och Stockholms Universitet (1985-1999).

Diverse föreläsningar inom akademisk grundutbildning vid bland annat Ersta Sköndal Högskola, Göteborgs Universitet, Idrottshögskolan i Stockholm, Handelshögskolan i Stockholm, Karolinska Institutet i Solna, Högskolan på Gotland, Höjskolen i Telemark, Konstakademin i Stockholm, Lärarhögskolan i Stockholm, North Park University, Stockholms Musikpedagogiska Institutet, Stockholms Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Vårdhögskolan i Boden samt Umeå Universitet.

Undervisningsuppdrag med eget kurs- och examinationsansvar inom forskarutbildningen för ett stort antal doktorandkurser vid Företagsekonomiska institutionen och Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid  Stockholms Universitet (1990-2004), Centrum för vårdvetenskap vid Karolinska Institutet i Solna (1996-1997), Medicinska fakulteten vid Göteborgs Universitet (1996-1997), Institutionen för omvårdnadsforskning vid Umeå Universitet (1997 samt Lärarhögskolan i Stockholm (1999-2005), Åbo Akademi (2000, 2005-2008), Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (2007).

Inbjudan gästföreläsare med specialistkompetens för forskargrupper eller inom forskarutbildning vid bland annat Danmarks Pedagogiska Universitet, Göteborgs Universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Hälso- och sjukvårdsnämnden inom Stockholms läns landsting, Högskolan för kommunikation och lärande i Jönköping, Högskoleverket, Karolinska Institutet, Karlstads Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Linköpings Universitet, Lunds Universitet, Lärarhögskolan i Stockholm, Nordiska Institutet för samhällsplanering (Nordplan), Nordiska sommaruniversitetet, Oslo Universitet, Stockholms Universitet, Södertörns högskola, Umeå Universitet, Uppsala Universitet, Växjö Universitet, Åbo Akademi samt Örebro Universitet.

Akademisk undervisning under tiden som Amos Anderson professor (2005 –)

Kursutveckling, kursansvar och genomförande av akademiska grundutbildningskurser

 • Filosofi för ekonomer / årligt återkommande fempoängskurs obligatorisk för magisterstuderanden vid Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten (2006, 2007, 2008, 2009). Fr o m 2010 ingår kursen som en obligatorisk del av magisterprogram på Handelshögskolan vid Åbo Akademi (2010 – )
 • Kulturverkstad / fempoängskurs inom ramen för biämnet Kulturförvaltning vid Humanistiska fakulteten (ÅA) – tillsammans med Lena Marander-Eklund (2008-09).

Exempel på föreläsningar och workshops inom akademisk grundutbildning

 • Amos Anderson – Business and Art / ansvarig för heldagsseminarium på Amos Andersons Konstmuseum i Helsingfors, samarrangemang mellan Nurope, biämnet Kulturledarskap vid Humanistiska fakulteten, Åbo Akademi samt Novia och Arkadia (2008).
 • Hanna Varis – work and business in an artists life / work shop tillsammans med åbokonstnären Hanna Varis på Åbo Slott (2009).

Undervisningsuppdrag med eget kurs- och examinationsansvar inom forskarutbildningen

 • Perspektiv och tolkning / doktorandkurs i företagsekonomi vid Åbo Akademi, tillsammans med Malin Brännback och Alf Rehn (2005).
 • EKONSAM – en veckas doktorandkurs för ekonomer och samhällsvetare, 5 poäng, på Hangö Sommaruniversitet (2006).
 • Minnespolitik i Sverige och Finland / tvärdisciplinär nordisk doktorandkurs med fyra tvådagarsseminarier i Åbo, Norrköping, Helsingfors och Stockholm, genomförd av Åbo Akademi i samarbete med Tema Kultur vid Linköpings Universitetet Campus Norrköping och med ekonomiskt stöd från Kulturfonden Sverige-Finland (2006).
 • Doktorandkurs om hermeneutik / Åbo Akademi i samarbete med Kungliga Teknologiska Högskolan, Stockholm (2007). 
 • Uppbyggnad av tvärvetenskaplig seminariemiljö vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi kring ett hermeneutiskt inspirerat kulturperspektiv på ekonomi, organisation och ledning: sedan hösten 2008 ett tjugotal tvådagars doktorandseminarium /forskarskola med de doktorander jag har en handledningsrelation till (2008 – ).
 • Ansvarig för planering, genomförande, ledning och examination av EKONSAM, en veckolång forskarutbildningskurs om kulturekonomi, narrativa metoder och företagshistoria vid Hangö Sommaruniversitet (2010).

Föreläsningar för forskargrupper och inom forskarutbildning

 • Introduktion till Paul Ricoeurs filosofi / föreläsning inom forskarutbildningskurs vid Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi, Vasa (2005).
 • Hermeneutik / föreläsning inom forskarutbildningskurs i vetenskapsteori vid Handelshögskolan i Stockholm (2005).
 • Paul Ricoeurs hermeneutik / föreläsning vid Lars Hertzbergs forskarseminarium i filosofi vid Åbo Akademi (2005).
 • Mentalitetshistoria och hermeneutik / föreläsning vid Susann Sundbacks forskarseminarium i sociologi vid Åbo Akademi (2005).
 • Om andan i organisationer / föreläsning för den kvinnliga forskargruppen Semilia vid Åbo Akademi (2005).
 • Tidningsekonomi / arrangör av seminarium vid Åbo Akademi med representanter för media och akademi från Sverige och Finland (2005).
 • Kritik – känsla – självkritik / föreläsning vid den årliga forskarkonferensen för religionsvetenskap och folkloristik vid Åbo Akademi (2005).
 • Samtidsdiagnostik och omvärldsanalys / föreläsning för forskare vid Danmarks Pedagogiska Universitetet (2005).
 • Minne och glömska / offentlig föreläsning om minnesfilosofi vid Karlstads Universitet (2005)
 • Hermeneutikens metamorfoser / föreläsning för forskargrupp vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (2006).
 • Föreläsningar om hermeneutik inom ramen för forskarutbildningskurs, Högskolan i Jönköping (2006).
 • Minnesfilosofins betydelse för konstnärlig forskning / föreläsning hos professor Mika Hannula i Helsingfors inom ramen för en nordisk forskarutbildningskurs i konstnärlig forskning (2006).
 • Presentation av Amos Anderson professuren / forskardagar vid Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten, Åbo Akademi (2006).
 • Minnesfilosofin mellan minne och glömska / föreläsning vid Lars Hertzbergs forskarseminarium i filosofi vid Åbo Akademi (2006).
 • Presentation av Amos Anderson professuren i filosofi, kultur och företagsledning / föreläsning för Konsistoriesällskapet vid Åbo Akademi (2006).
 • Fenomenologins labyrint / föreläsningar inom forskarutbildningskurs vid Oslo Universitet (2007)
 • Introduktion till hermeneutiken / föreläsning för tvärvetenskapligt forskarseminarium vid Mälardalens högskola (2007)
 • Memory Politics. Philosophical reflections on the relationship between Sweden and Finland / föreläsning inom forskarutbildningskurs vid Oslo Universitet (2008).
 • Introduktion till hermeneutiken / föreläsningsdag inom tvärvetenskaplig forskarutbildningskurs vid Örebro Universitet (2008).
 • Varför människan inte är en berättelse / föreläsning och efterföljande samtal med Johan Cullberg i samband med forskarseminarium om ”narrativ medicin” vid Karolinska Institutet, Stockholm (2008).
 • Minne och glömska: mellan neurologi och fenomenologi / gästföreläsning vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg (2008).
 • Kunskap i gränsland / föreläsning inom ramen för forskarutbildningskurs vid Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi i Vasa (2008).
 • Kategorier och kategorimisstag från ett hermeneutiskt perspektiv / föreläsning inom ramen för tvärvetenskaplig doktorandkurs om Kategoriseringens betydelse i forskningen, Växjö Universitet (2009).
 • Fenomenologins gränser / föreläsning vid Växjö Universitet (2009).
 • Vad är kunskap i kunskapssamhället? / föreläsning vid forskarutbildningskurs Ekonsam, Hangö Sommaruniversitet (2010).
 • Forskarseminarium med doktorander tillsammans med forskare från Research Institute for Project-Based Industry, Åbo (2010).
 • Ricoeur, Hermeneutics, and Globalization  / föreläsning för forskare vid Pedagogiska institutionen vid Göteborgs Universitet (2010).
 • Filosofi, kultur och företagsledning / presentation av egen och doktoranders forskning i samband med forskardag på Handelshögskolan vid Åbo Akademi (2010).
 • Paul Ricoeurs handlingsfilosofi / föreläsningar för forskare vid Nordlands Universitet i Bodö, Norge (2011)
 • Homo Capax – introduktion till Paul Ricoeurs moralfilosofi / föreläsning och seminarium vid forskarseminarium vid Uppsala Universitet (2011).
 • Paul Ricoeur mellan filosofisk och teologisk hermeneutik / föreläsning inom kursen ”Historia, tolkning, narrativitet” vid Forskarskolan i kulturhistoriska studier, Stockholms Universitet (2011).
 • Personbegreppet hos Paul Ricoeur / föreläsning inom forskarutbildningskurs om personbegreppet och den filosofiska grunden till personcentrerad vård, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet (2012).
 • Företagsekonomi och bildning / föreläsning för forskarseminariet i företagsekonomi vid Södertörns Högskola (2013).

 

Diverse allmäna akademiska föreläsningar

 • Konst och vetenskap / föreläsning vid kulturdag, Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi (2005).
 • Minne – historia – glömska. Är det sant att man aldrig får glömma?  / fakultetsföreläsning vid Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi (2005).
 • Akademiskt ledarskap / föreläsning inom ramen för gemensamt chefsutvecklingsprogram för Åbo Akademi och Svenska Handelshögskolan (2005).
 • Minne – historia – glömska / allmän föreläsning vid Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi (2005).
 • Filosofi för nätverkssamhället / föreläsningar inom MBA-program vid Handelshögskolan i Stockholm (2005).
 • Postmodern vetenskap? / föreläsning om vetenskaplig teori och metod i Aula Magna, för ekonomprogrammet vid Stockholms Universitet (2005).
 • Minne – historia – glömska / offentlig föreläsning vid Lärarhögskolan i Stockholm (2005)
 • Hermeneutik / offentlig föreläsning vid Högskolan på Gotland (2005).
 • Paul Ricoeurs minnespolitik / offentlig föreläsning inom serien ”Filosofiska fragment” vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (2006).
 • Akademiskt ledarskap / föreläsning inom ramen för gemensamt chefsutvecklingsprogram för Åbo Akademi och Svenska Handelshögskolan i Helsingfors (2006).
 • Slaget om verkligheten / föreläsning inom Kompetens 2006, konferens arrangerad av Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi.
 • Att misslyckas som ledare / estradsamtal med f d VD Ola Ramstedt vid Kompetens 2006, konferens arrangerad av Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi.
 • Amos Anderson Lectures / föreläsningar om kultur och ekonomi, konst och företag, i samband med Nurope i Åbo: Krister Ahlström, Daniel Birnbaum och Irina Kroon (2006).
 • Globaliseringen och kunskapssamhällets utmaningar / jubileumsföreläsning vid Yrkeshögskolan i Ekenäs (2006).
 • ·Globaliseringen och kunskapssamhällets utmaningar / föreläsningar i samband med fortbildningskurs för yrkespedagoger i Stockholm (2006, 2007).
 • Globalisering och livslångt lärande / jubileumsföreläsning i samband med 50-årsjubileum för Lärarhögskolan i Stockholm (2007).
 • Nomadiska Universitetet – mellan kulturens företag och företagens kultur / föreläsning vid Kompetens 2007, konferens arrangerad av Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi.
 • Forskardagar om strategi med Handelshögskolan vid Åbo Akademi (2007).
 • Kunskapsledning / föreläsning vid nationellt samhällsvetenskapligt dekanmöte för hela Finland, i Åbo (2008).
 • Dialogsamtal mellan den rikssvenska kulturutredningen och de finlandssvenska kulturfonderna / ledning av tvådagarsseminarium i Åbo (2008).
 • ·Teologi – hermeneutik – ekonomi / föreläsning inom kursen ”Teologi utanför det kyrkliga” vid Öppna Universitetet vid Åbo Akademi (2008).
 • ·Slaget om verkligheten – i kunskapssamhället / gästföreläsning vid Stockholms Universitet (2008).
 • ·Flexibilitet eller bildning / offentlig gästföreläsning vid Göteborgs Universitet (2008).
 • ·En moralfilosofisk betraktelse i tolkningens tid / föreläsning inför Akademin för ekonomistyrning i staten, Stockholms Universitet (2008).
 • ·Slaget om verkligheten – i kunskapssamhället / föreläsning vid Filosoficirklen i Lund (2009)
 • ·Dialogseminariemetodens hermeneutiska förutsättningar / föreläsning inom dialogseminarium med universitetsledningen vid Växjö Universitet (2009)
 • ·Identitet och berättande i svenskfinland / föreläsning inom Öppna Universitetet vid Åbo Akademi (2009)
 • ·Managerial Action and Interpretation. Hermeneutics Revisited / föreläsning inom The Department of Management, Politics and Philosophy Seminar Series: Philosophies of Management, Copenhagen Business School /(2010)
 • ·Gustaf Wingren 100 år / föreläsning i samband med huvudmannamöte för Teologiska Högskolan, Stockholm (2010).
 • När teologi blir civilisationskritik: fallet Gustaf Wingren / föreläsning vid Filosoficirkeln i Lund (2011).
 • Biografins gränser / föreläsning vid Filosoficirkeln i Lund (2012).
 • Modernitet och religion / föreläsning på Österlensakademin (Lunds Universitet / Österlens folkhögskola, 2012).
 • Företagsekonomi – ett bybridämne / panelsamtal med Barbara Czarniawska, Nils Brunsson och Pia Ulvenblad vid nationell företagsekonomisk ämneskonferens, Umeå Universitet (2012).
 • Människan är inte en berättelse: om narrativitet och identitet, föreläsning inom magisterkurs om ”Levnadsberättelser, biografering och erfarenhet”, Humanistiska Fakultuteten vid Åbo Akademi (2012).
 • Hermeneutiken som kunskapskultur & Biografins gränser: till kritiken av begreppet narrativ identitet / föreläsningar vid Centrum för praktisk kunskap vid Nordlands Universitet, Bodö, Norge (2012).