Texter

Böcker

 • Paul Ricoeur, Från text till handling. En antologi om hermeneutik sammanställd av Peter Kemp och Bengt Kristensson (Uggla) (Symposion 1988 samt ett flertal senare upplagor) – delat ansvar för redaktion, inledning och översättningar.
 • Förlåtelsens grammatik (Stockholm: Verbum 1989)
 • Nedstigningar i modern film hos Bergman, Wenders, Adlon, Tarkovskij  (Delsbo: Åsak 1992) – tillsammans med Maria Bergom Larsson och Stina Hammar.
 • När kartan inte stämmer: Teologiska och filosofiska orienteringsförsök (Stockholm: Verbum 1993).
 • Kommunikation på bristningsgränsen: En studie i Paul Ricoeurs projekt (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion 1994/1999) – doktorsavhandling.
 • Slaget om verkligheten: Filosofi – omvärldsanalys – tolkning (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion 2002, ny utvidgad utgåva 2012).
 • Ricoeur, Hermeneutics, and Globalization (New York/London: Continuum Books 2010)
 • Gustaf Wingren: Människan och teologin (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion 2010) – engelsk översättning på Cascade Books 2014.
 • Homo Capax: Texter av Paul Ricœur om etik och filosofisk antropologi i urval av Bengt Kristensson Uggla. Översättning av Eva Backelin. (Göteborg: Daidalos 2011).
 • Gränspassager: Bildning i tolkningens tid (Stockholm: Santérus Bokförlag 2012).
 • Vem i hela världen kan man lita på? Förtroende i teori och praktik, medverkan samt redaktionellt ansvar tillsammans med Marta Reuter och Filip Wijkström (Lund: Studentlitteratur 2012).
 • Trust and Organization: Confidence Across Borders. Editor together with Marta Reuater and Filip Wijkström (New York: Pagrave Macmillan 2013).
 • Katedralens hemlighet: Sekularisering och religiös övertygelse (Skellefteå: Artos 2015).
 • Becoming Human Again: The Theological Life of Gustaf Wingren (Eugene, Or: Cascade Books 2016). English translation: Daniel M. Olson.
 • Reformation Theology for a Post-Secular Age: Løgstrup, Prenter, Wingren, and the Future of Scandinavian Creation Theology [Research in Contemporary Religion, volume 24] (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2017). Edited together with Niels-Henrik Gregersen and Trygve Wyller.
 • Vetenskapsteori (Lund: Studentlitteratur) – forthcoming 2018-2019.

Artiklar i vetenskapliga publikationer

 • ”Paul Ricoeur i tolkningarnas konflikt” s. 37-66, i tidskriften Res Publica (9/1987) Tema: Text och verklighet – Paul Ricoeur
 • ”Från hermeneutik till etik” s. 9-27 i Paul Ricoeur Från text till handling. En antologi om hermeneutik(Stockholm/Lund: Symposion 1988 samt ett flertal senare upplagor), tillsammans med Peter Kemp.
 • ”På väg mot en andra naivitet” s. 185-189 i tidskriften Res Publica nr 9/1987 Tema: Text och verklighet – Paul Ricoeur.
 • ”Telegrafen och dialogen, texten och metaforen. Kommunikationens villkor och möjligheter i ett postmodernt samhälle”, s. 35-47 i Retorik och samhälle, Nordiska institutet för samhällsplanering (NORDPLAN), Rapport 1995:2 (Stockholm 1995), red. José Luis Ramirez.
 • ”Möjligheter i Gustaf Wingrens teologi”, s. 80-88 i Tolkning och konfrontation. Ett symposium om Gustaf Wingrens teologi med anledning av hans 85-årsdag den 29 november 1995 (Lund: Religio 1996).
 • Uppslagsordet ”Ricoeur, Paul” i NationalEncyklopedin (2000).
 • “På seglats med en tremastad farkost” – inledning (s. 15-31) till den svenska utgåvan av Paul RicoeursLa mémoire, l’histoire, l’oublie (2000): Minne, historia, glömska (Göteborg: Daidalos 2005).
 • ”Tulinnan inhimillisyydestä” s. 27-29 i niin & näin nr 3/2005, översättning till finska av Tiina Vainio.
 • ”Tolkningens metamorfoser i hermeneutikens tidsålder” s. 23-42 i Text & Existens: Hermeneutiken möter samhällsvetenskapen (Göteborg: Daidalos 2005), red. Staffan Selander och Per-Johan Ödman.
 • ”Hermeneutics and Globalization” s. 179-195 i Revue Internationale de Philosophie Moderne, Acta Institutionis Philosophiae et Aestheticae, Vol. 23, Eco-ethica in XXI Saeclo, 2005. (June 2007) – reviewed.
 • “Reclaiming Homo Capax – Paul Ricoeur in Memoriam” s. 237-243 i Revue Internationale de Philosophie Moderne, Acta Institutionis Philosophiae et Aestheticae, Vol. 23, Eco-ethica in XXI Saeclo, 2005. (June 2007) – reviewed.
 • “Flexibilitet eller bildning?” s. 199-126 i Bildningens förvandlingar (Göteborg: Daidalos 2007), red. Bernt Gustavsson.
 • “Kritik – känsla – självkritik” s. 13-30 i Känslornas koreografi, red. Lena Marander-Eklund och Ruth Illman (Stockholm: Gidlunds 2007).
 • “Om vinstens betydelse för företag och människor – bortom psykopater och vinstmaximerare i den ekonomiska antropologins labyrint”, s. 97-115 i Vinst, red. Lars Jäderlund (Stockholm: Verbum 2007).
 • ”Management och bildning” s. 249-262 i Filosofiske stemmer (Köpenhamn: Forlaget Samfundslitteratur 2007), red. Steen Nepper Larsen, Alexander Carnera och Martin Fuglesang (reviewed).
 • ”From the Clash of Civilizations to the Conflict of Interpretations s. 117-124 i Worldviews, International Relations and Globalization – perspectives from an international expert symposium in House of Sweden, Washington D.C. 6-7 December 2006 (Stockholm: Ministry of Foreign Affairs 2007).
 • “Familjen som arena för globaliseringens konflikter, s. 31-54 i Uppdrag: samlevnad (Verbum 2007), red. Mikael Lindfelt och Johanna Gustafsson.
 •  “Re-Thinking the University as a Philosophical Laboratory” i Masters of Business Art (University of Buffalo Books 2007).
 • “Att vara utom sig och inom sig”, s. 297-303 i Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria (Uppsala: Lärdomshistoriska samfundet 2007), red. Bosse Holmqvist.
 • ”Re-Inventing the University as Driving Force of Intellectual Capital in the Knowledge Economy” s. 63-80 i Intellectual Capital revisited. Paradoxes in the knowledge organization, red. Bino Catasús and Cristina Chaminade (Cheltenham/Northampton: Edgar Elgar 2007) – tillsammans med Bino Catasús (reviewed).
 • ”Who is the life long learner? Globalization, Lifelong Learning and Hermeneutics”, Springer Online 2007, Studies in Philosophy and Education 2008/27, s. 211-226 (reviewed).
 • “Krigsminnen, fredsglömska och det nya krigets ordning”, s. 33-76 i Försvaret – under attack! Fyra managementperspektiv på det svenska försvaret (Stockholm: Santéreus förlag 2008) av Bengt Kristensson Uggla, Pierre Guillet de Monthoux, Bino Catasús och Anders Grönlund.
 • ”Bildning som gränspassage” s. 19-34 i Kunskapsbyggaren. Meningsfulla möten och kunskap utan gränser. En vänbok till Åke Danielsson (Stockholm: Ekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm 2009), red. Carina Holmberg och Filip Wijkström.
 • ”Reflexionens betydelse i ledarskapsprogram” s. 135-147 i Kunskapsbyggaren. Meningsfulla möten och kunskap utan gränser. En vänbok till Åke Danielsson (Stockholm: Ekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm 2009), red. Carina Holmberg och Filip Wijkström.
 • ”Omväg och hemkomst (hos Ernst Bloch, Paul Ricoeur och Peter Kemp)” s. 58-66 i Utfordringer. Dialoger med Peter Kemp (Köpenhamn: Tiderne  Skifter 2009), red. Hannah Mia Hendriksen, Peter Kemp & Anne-Marie Eggert Olsen (reviewed).
 • ”Fantomsmärtorna under Märkesåret: om minnespolitiken i Finland och Sverige”, s. 167-176 iKulturellt: Reflexioner i Erling Bjurströms anda (Linköping University Electronic Press 2009), red. Johan Fornäs och Tobias Harding.
 • Lifelong Learning: Flexibility or Reflexivity? A Hermeneutical Contribution” – i Revue Internationale de Philosophie Moderne, Acta Institutionis Philosophiae et Aestheticae, s. 141-153, Vol. 24 (2008), Tokyo 2009 (reviewed).
 • ”Ricœur, hermeneutikens metamorfoser och självets hermeneutik” – inledning (s. 7-36) samt s. 38-40, 58-63 och 224-228) till Homo Capax. Texter av Paul Ricœur om etik och filosofisk antropologi i urval av Bengt Kristensson Uggla. Översättning av Eva Backelin. (Göteborg: Daidalos 2011).
 • “Människan är inte en berättelse! Om identitet och narrativitet”, s. 67-86 i Biografiska betydelser. Normer och erfarenhet i levnadsberättelser (Stockholm: Gidlund 2011), red. Lena Marander-Eklund och Ann-Catrin Östman (reviewed).
 • “Efterord: Hur bevarar man något som är levande? Bildning som teori och praktik”, s. 155-159 I Våra villkor i verkligheten. Den beskrivande ekonomin (Göteborg: Bokförlaget BAS 2011), red. Ewa Broniewicz och Thomas Polesie.
 • “Människoblivande. Teologi som biografi: Gustaf Wingren”, s. 51-70 i Svensk Teologisk Kvartalskrift Årgång 87 2011 (reviewed).
 • “Memory Politics. Philosophical reflections on memory and forgetting in Sweden and Finland”, s. 65-82 i Eco-Ethica Volume 1/2011 (Copenhagen/Tokyo: Tomonobu Imamichi Institute for Eco-ethica), tidigare Revue Internationale de Philosophie Moderne, Acta Institutionis Philosophiae et Aestheticae (reviewed).
 • “Postscript 2012. Världen mellan World Trade Center och Utøya”, s. 296-323, efterord i nyutgåvan av Slaget om verkligheten: Filosofi, omvärldsanalys, tolkning (Stockholm/Höör: Brutus Östlings Bokförlag Sympostion 2012).
 • “Nowhere is always Now and Here” (Tradition, Modernity, and Post-Modernity: Eastern and Western Perspectives), pp. 303-312 in Journal of Philosophical Research. Volume 37, Issue Supplement, 2012. Selected Papers from the XXII World Congress of Philosophy (reviewed).
 •  “Förtroendekapitalets komplexitet och mångdimensionalitet”, s. 189-211 i Vem i hela världen kan man lita på? Förtroende i teori och praktik (Lund: Studentlitteratur), red. Marta Reuter, Filip Wijkström, Bengt Kristensson Uggla.
 • ”Förtroende i teori och praktik”, s. 9-23 i i Vem i hela världen kan man lita på? Förtroende i teori och praktik (Lund: Studentlitteratur 2012), red. Marta Reuter, Filip Wijkström, Bengt Kristensson Uggla – tillsammans med Marta Reuter och Filip Wijkström.
 • ”Breaking the Rules, Configuring the New. Philosophical Investigations of the Prerequisites for Innovation in the New Creative Economy”, pp. 159-171 in Eco-Ethica. Vol. II: The New World Order / Le Nouvel Ordre du Monde (Copenhagen-Tokyo 2012).
 • ”Öppenhet och egenart: Gustaf Wingren, folkkyrkan och nätverkssamhället”, s. 27-46 i Folkkyrka nu? Samtal om utmaningar och möjligheter (Uppsala: Svenska kyrkans forskningsenhet), red. Urban Claesson.
 • ”Gränsöverskridande humaniora. Historia och kritik, konflikter och övertygelser” s. 189-196 i Till vilken nytta? En debattbok om humaniora (Göteborg: Daidalos 2013), red. Tomas Forser & Thomas Karlsohn.
 • ”Människans återställelse: Introduktion till Gustaf Wingrens första dogmatik från 1958 och 1960, nu ’återställd’ i ett band 2013” s. VII-XXXIX i Gustaf Wingren, Skapelsen och lagen, evangeliet och kyrkan. Med introduktion av Bengt Kristensson Uggla (Skellefteå: Artos 2013).
 • ”The Multidimensionality of Trust: When Trust Turns into Curruption” pp. 75-87 in Eco-Ethica. Special Issue for The XXIII World Congress of Philosophy in Athens, August 2013: Introduction to Eco-Ethics III (Copenhagen/Tokyo: Tomonobu Imamichi Institute for Eco-ethica), tidigare Revue Internationale de Philosophie Moderne, Acta Institutionis Philosophiae et Aestheticae (reviewed).
 • “Personfilosofi: Filosofiska förutsättningar för personcentrering inom hälso- och sjukvård” s. 21-68 i Personcentrering inom hälso- och sjukvård: från filosofi till praktik (Stockholm: Liber 2014), red Inger Ekman. 
 • “Vad är det som står på spel i den hermeneutiska erfarenheten?” s. 213-234 i Hans-Georg Gadamer och hermeneutikens aktualitet (Stockholm: Axl Books 2014), red. Anders Burman.
 • “Paul Ricoeur as Other” in Dynamics of Difference: Christianity and Alterity: A Festschrift for Werner G Jeanrond (London/New York: Continuum / T&T Clark 2015), ed. Ulrich Schmiedel and James Matarazzo.
 • “Ricoeur and/or Theology?” s. 14-24 i Svensk Teologisk Kvartalskrift (STK) – årg. 91 (2015).
 • “’Jag kommer nog tillbaka’ – Minnespolitiska historiekulturer i Sverige och Finland”, s. 113-126 i Historia vid skiljevägen. Historiekulturella sonderingar när och fjärran (Lund: Agerings Bokförlag 2015), red. Johan Dietsch, Maria Karlsson, Johan Stenfeldt & Ulf Zander.
 • ”Coping with Academic Schizophrenia: The Privileged Place of the Person when Confronting the Anthropological Deficit of Contemporary Social Imagination: Christian Smith and Paul Ricoeur” in Eco-ethica, volume 5 (Berlin: LIT Verlag 2016), 199-218.
 • ”Editorial: Art Approaches Science and Religion” in Approaching Religion: Art Approaches Science and Religion, vol 6, No 2 (Donner Institute 2016), 1-3 – together with Ruth Illman.
 • “Sekularisering eller/och religiös övertygelse?” s. 257-281 i En gråtande Gud och den förvirrade människa: Om människosyn, livsåskådning och kristen tro (Stockholm: Verbum 2017), red. Nurmunds Kamergrauzie.
 • ”Gustaf Wingren and Scandinavian Creation Theology” in Reformation Theology for a Post-Secular Age: Løgstrup, Prenter, Wingren, and the Future of Scandinavian Creation Theology. Niels Henrik Gregersen, Bengt Kristensson Uggla, och Trygve Wyller, eds. (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2017), 91-111.
 • ”Reconfiguring Reformation Theology: The Program of Scandinavian Creation Theology,” Chapter 1 in Reformation Theology for a Post-Secular Age: Løgstrup, Prenter, Wingren, and the Future of Scandinavian Creation Theology. Niels Henrik Gregersen, Bengt Kristensson Uggla, och Trygve Wyller, eds. (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2017), 11-34. Together with Niels Henrik Gregersen and Trygve Wyller.
 • ”The Hermeneutics of Creativity and Innovation in Knowledge Society – Between Structuralism and Pragmatism” in Philosophy of Management, Special issue on poetic pragmatism and artful management (2017), 16:253–264, DOI 10.1007/s40926-017-0069-7.
 • ”Secularization and Religion in a Post-Secular Age” pp. 46-65 in PARSE Journal, Issue 6. Autumn 2017. Translated by Lynn Preston Odengård.
 • “A Just Allotment of Memory: Paul Ricoeur on Justice and Memory” in Eco-ethica, volume 5 (Berlin: LIT Verlag 2017).
 • “The Narrative Capital of the Place: How the Millennium narratives generate place-related values and attract turists to Sweden” in Handbook of Popular Culture & Tourism (Lodon/New York: Routledge 2018), 311-324 – together with Joakim Lind.
 • ”Stora berättelser, små noveller: Om nostalgins förförelser, globaliseringens utmaningar och demokratins eskatologiska dimension”, 31-50 i Tidens tecken: Nostalgins nya dåtider, redaktör Mikael Kurkiala (Skellefteå: Artos bokförlag 2018).
 • “What Makes Us Human? The Lutheran Anthropological Link Between Wingren And Ricoeur” in Open Theology 2018/4: 308-315.

 

Redaktionella uppdrag

 • Tidskriften Res Publica nr 9/1987: Tema: Text och verklighet – Paul Ricoeur, delat redaktionellt ansvar med Peter Kemp.
 • NUROPE. The Journey Begins (Turku: Sammakko 2007).
 • Approaching Religion: Art Approaches Science and Religion, vol 6, No 2 (Donner Institute 2016) – together with Ruth Illman.
 

Populärvetenskapliga artiklar

 • ”Makten, rättvisan och det goda livet – ett samtal med Paul Ricoeur”, Ord & Bild, nr 2/1995, tillsammans med David Karlsson.
 • ”Mängder av post. ’Det är mycket post nu, typ’”, i Omvärlden nr 2/1996.
 • ”Motion – en kulturspegling”, i Commenius nr 7/1999.
 • ”Mångtydiga organisationer kräver tolkningsmedvetet ledarskap”, s 24-25 i 24tretton nr 3/2004.
 • ”Kunskapsledning, globalisering och livslångt lärande”, s 40-45 i Management Magazine 1/2004.
 • ”Vad ger förtroende?” s. 56-59 i Management Magazine 4/2004.
 • ”Det är mänskligt att tolka”, Understreckare i Svenska Dagbladet 25 maj 2005.
 • ”Metaforens mästare”, Essä i Huvudstadsbladet den 28 augusti 2005.
 • ”Erfarenhet, tolkning och auktoritet i hermeneutikens tidsålder. KG Hammar och globaliseringen” s. 50-61 i Tron är ingen privatsak (Stockholm: Verbum 2006).
 • ”Varför inte en kanondiskussion?” s. 139-142 i Ord & Bild, nr 3-4/2006. Tema: Skolan.
 • ”Bondpojken som blev mediemogul” / Essä i Hufvudstadsbladet (7 maj 2006).
 • “Ansvarskänsla och förtroendekapital” / artikel i KHS Årsbok “Ansvar”, s 99-107 (2006).
 • ”Nowhere is always now and here”, s. 4-10 i Nomadic University. The Journey Begins (Åbo: Sammakko 2007).
 • “To read the world is to write the world” s. 35-39 i Nomadic University. The Journey Begins (Åbo: Sammakko 2007).
 • “Mot vidkännandets filosofi.” Understreckare i Svenska Dagbladet 16 juni 2007.
 • ”Tolkningar styr vår ekonomi” – Krönika i Agenda. En tidning från PricewaterhouseCoopers för stora internationella företag och organisationer, nr 1 / 2009.
 • ”Renaissance in Turku? The Nomadic Univers(ity) of Hanna Varis” / ”Renessanssia Turussa? Hanna Variksen nomadinen maailma”, s. 8-16 i Hanna Varis Aikamathkailija / Traveller in time. Turun Linnassa / In the castle of Turku 8.5.-30.8.2009.
 • ”På spaning efter en kulturteologi” – recensionsartikel i Kyrkans tidning 2009-02-05.
 • ”Finns framtiden fortfarande?”, s. 14-16 i Agenda. En tidning från PricewaterhouseCoopers för stora internationella företag och organisationer, nr 3 / 2009.
 • ”Har framtiden någon framtid?”, s. 20-22 i Agenda. En tidning från PricewaterhouseCoopers för stora internationella företag och organisationer, nr 4 / 2009.
 • ”Are we all professors now?” s. 4-5 i Nomadic University for Art, Philosophy and Enterpise in Europe. The First Eight Oases 2006-2009 (Åbo: Nurope 2010), red. Raine Johnsson.
 • ”Gustaf Wingren, fotbollen och teologin” i Sändaren, den 17 september 2010/17.
 • ”Bearbetning av storsvenska fantomsmärtor”, Understreckare i Svenska Dagbladet, den 5 november 2010.
 • “Poetens viktiga roll” s. 84-92 i Kommunikation. Tjugofyra kommentarer av Finska Akademin (Stockholm: Finska Akademien 2010), redaktör Svenolof Karlsson.
 • “Kultur och ekonomi – ett omaka par?”, Essä i Åbo Underrättelser 2011-01-12.
 • “Bara humaniora kan få ekonomin på rätt väg igen”, Understreckare i Svenska Dagbladet, den 21 december 2011.
 • “Es werde Licht! / Let there be Light!” s. 10-17 i A Business School Turned Art Gallery. A Documentation of Lichtwechsel – Change of Light – Ljusväxling. Nurope XII (Weitra: Verlag Bibliothek der Provinz 2011), red. Luise Kloos och Erika Lojen.
 • “Only the Humanitites can put the Global Economy Back on Track”, pp. 12-13 i MMP News Nr 01 April 2012 (Köpenhamn: Copenhagen Business School 2012) – tillsammans med Sverre Raffnsø, Pierre Guillet de Monthoux, Morten Sørensen Thaning, Rasmus Johnson.
 • ”De självgoda antipatrioternas förlovade land”, Understreckare i Svenska Dagbladet 2012-11-28.
 • ”Paul Ricœur hämtade kraft ur tragedin”, Understreckare i Svenska Dagbladet 2013-02-27.
 • ”Vårt behov av bildning” på Tankesmedjan Magmas hemsida: http://www.magma.fi/tema/vart-behov-av-bildning (2013).
 • ”Kultur och ekonomi hör ihop”, s. 48-53 i Konstsam. Konstsamfundets årsmagasin 2013
 • ”Journeys Between Art and Business: Amos Anderson and the Nomadic University” pp. 326-329 in Nurope Photo Book, ed. Raine Johnsson (2014).
 • ”Handens kunskap och kunskapens hand”, förord till Eva Malms bok Handen som handling: En essä om kultur och lärande (Stockholm: Carlsson 2016), s. 7-12.
 • ”Historien tillhör inte bara framtiden”, Under Strecket, Svenska Dagbladet 14-01-2017.
 • ”Med Humboldt i universitetsdebatten”, s. 32-37 i Signum 3/2017.
 • ”Bildningsuniversitetets framtid – när samhället talar tillbaka / The Future of the University of Bildung – when society speaks back” i Konsten med universitet (Åbo: Åbo Akademi / AmosLAB 2018), Jan-Kenneth Weckman et al, 37-42.

Översättningsarbeten

 • ”Filosofen mitt i samhället” / ”Le philosophe dans la cité” – översättning från franskan i tidskriftenRes Publica (9/1987) Tema: Text och verklighet – Paul Ricoeur, s 67-74, tillsammans med Carl G Ljungman.
 • ”Vad är en text?” / ”Qu’est-ce qu’un texte? Expliquer et comprendre” – översättning från franska i Paul Ricoeur Från text till handling. En antologi om hermeneutik (Stockholm/Lund: Symposion 1988 samt ett flertal senare upplagor), s 29-64, tillsammans med Margareta Fatton.
 • ”Förklara och förstå: Text – handling – historia” / ”Expliquer et comprendre. Sur quelques connexions remarquables entre la théorie du texte, la théorie de l’action et la théorie de l’histoire” översättning från franskan i Paul Ricoeur Från text till handling. En antologi om hermeneutik (Stockholm/Lund: Symposion 1988 samt ett flertal senare upplagor), s 65-98,  tillsammans med Margareta Fatton.
 • ”Hermeneutik och ideologikritik” / ”Herméneutique et critique des idéologies” – översättning från franskan i Paul Ricoeur Från text till handling. En antologi om hermeneutik (Stockholm/Lund: Symposion 1988 samt ett flertal senare upplagor), s 99-166, tillsammans med Margareta Fatton.
 • ”Det praktiska förnuftet” / ”La raison pratique” – översättning från franskan i Paul Ricoeur Från text till handling. En antologi om hermeneutik (Stockholm/Lund: Symposion 1988 samt ett flertal senare upplagor), s 167-203, tillsammans med Peter Kemp.
 • ”Den berättade tiden” / ”Le temps raconté” – översättning från franskan i Paul Ricoeur Från text till handling. En antologi om hermeneutik (Stockholm/Lund: Symposion 1988 samt ett flertal senare upplagor), 207-235, tillsammans med Margareta Fatton.