Akademiska uppdrag

Uppdrag som fakultetsopponent

 • Fakultetsopponent i samband med Bo Ehnquists och Håkan Javefors disputation för ekonomie doktorsexamen vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet: avhandlingen Huvudmannaskapets dialektik – en studie i Renault/Volvo-affären (Göteborg: BAS 1996).
 • Av samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds Universitet utsedd till fakultetsopponent vid Birgitta Ahltorps disputation i psykologi. Avhandlingens titel: Ledarskap ur ett ledningsstilsperspektiv. Teambyggare, innovatörer, nätverkare och dirigenter (Lunds Universitet: Psykologiska institutionen 2003).
 • Av humanistiska fakulteten vid Göteborgs Universitet utsedd till fakultetsopponent vid Victoria Farelds disputation i idé- och lärdomshistoria. Avhandlingens titel: Att vara utom sig inom sig. Charles Taylor, erkännandet och Hegels aktualitet (Göteborgs Universitet: Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori 2007 / Göteborg: Glänta Produktion 2008).
 • Av Århus Universitet / Danmarks Paedagogiske Universitetskole utsedd till ledamot av bedömmelseudvald av Niels Buur Hansens PhD-avhandling Mennesket i verden, verden i mennesket. Bidrag til en dekonstruktion af den paedagogiske taenkning (Köpenhamn: DPU 2007).
 • Av utbildningsnämnden för industriell teknik och management vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm utsedd till fakultetsopponent vid Johan Svahns disputation i yrkeskunnande och teknologi. Avhandlingens titel: Kunskap i resonans. Om yrkeskunnande, teknologi och säkerhetskultur (Stockholm: Dialoger 2009).
 • Av Fakultetet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse vid Norges Teknologisk-Naturvetenskapliga Universitet utsedd till bedömningskommité (förstaopponent) för Marit Honerød Hoveids PhD-avhandling Laereres utdanning – et arbeid med personlig språkbruk. Pedagogisk filosofiske medieringer av mulighetene for utvikling av praktisk fornuft gjennom arbeid med språkbruk (Tronheim: Norges Teknologisk-Naturvetenskapliga Universitet 2009).
 • Av Oslo Universitet kallad som förste fakultetsopponent och ledamot av bedömmelsekommitén vid Øystein Brekkes doktorsavhandling Anamnese og eskjatologi. Religion, minne, genealogi med Paul Ricoeur (Oslo: Det teologiske fakultet 2010).
 • Av Copenhagen Business School kallad som officiell opponent och medlem i bedømmelseudvalget när Niels Arvid Sletterød försvarade sin doktorsdisputats Det Skapande Menneske. Anthropos Ergazesthai. Utleggning av Geneseins ontologi & Parousias ontologi. En begivenhetsfilosofisk ansats til ”Det Godes” Naer-Vaers-Proteptikk (2012).
 • Av Humanistiska fakulteten vid Lunds Universitet utsedd till fakultetsopponent vid Ingmarie Danielsson Malmros disputation i historia. Avhandlingens titel: Det var en gång ett land… Berättelser om svenskhet i historieläroböcker och elevers föreställningsvärldar (Agerings bokförlag 2012).
 • Av Norwegian School of Theology (MF) kallad till bedømmelsekomité (fakultetsopponent) när Harald Askeland försvarade sin doktorsgradsavhandling (PhD) Hverdagsledelse: Diakoni, verdier og ledelse i praksis (2016).
 • Av Handelshögskolan i Stockholm kallad som fakultetsopponent när Erik Wikberg försvarade sin doktorsavhandling för ekonomie doktorsexamen: Arful Organizing: Essays on Places, Measurements, and Money Flows in the Contemporary Cultural World (Stockholm: Stockholm School of Economics 2017).
 • Av Humanistiska fakulteten vid Lunds Universitet kallad som fakultetsopponent när Helén Persson försvarade sin doktorsavhandling i historia: Historia i futurum: Progression i historia i styrdokument och läroböcker 1919-2012 (Lunds Universitet: Studia Historica Lundensia 2018).
 • Av Handelshögskolan och Institutionen för ekonomistyrning och logistik vid Linnéuniversitetet i Växjö kallad som fakultetsopponent när Martin Holgersson försvarade sin doktorsavhandling i företagsekonomi: Finans och existens: Tolkning av vardagslivets finansialisering (Linnaeus University Dissertations 2018).
 • Av Humanistiska fakulteten vid Lunds universitet kallad som fakulutetsopponent när Isak Hyltén-Cavallius försvarade sin doktorsavhandling i litteraturvetenskap: Den ofärdiga vetenskapen: Om kristen i svensk litteraturforskning och litteraturtolkningens villkor (Lund: Critica Litterarum Lundensis: 2018).

 

Uppdrag i betygsnämnder

 • Av teologiska fakultetsnämnden vid Uppsala Universitet utsedd till ledamot av betygsnämnden vid Karin Åmells disputation i missionsvetenskap. Avhandlingens titel: Contemplation et dialogue. Quelques examples de dialogue entre spiritualités après le concile Vatican II (The Swedish Institute of Missionary Research 1996).
 • Av teologiska fakultetsnämnden vid Uppsala Universitet utsedd till ledamot av betygsnämnden vid Erik Blennbergers disputation i tros- och livsåskådningsvetenskap den 10 oktober 1997. Avhandlingens titel: Bibelsyn: Tillkomst, tolkning & giltighet (Bokförlaget Nya Doxa).
 • Av samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms Universitet utsedd till ledamot av betygsnämnden vid Ivar Björkmans disputation i företagsekonomi den 4 december 1998. Avhandlingens titel: Sven Duchamp – expert på auraproduktion. Om entrepenörskap, visioner, konst och företag (Stockholm: Akademitryck, 231 s). (1998)
 • Av samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms Universitet utsedd till ledamot av betygsnämnden vid Hans Rämös disputation i företagsekonomi. Avhandlingens titel: The Nexus of Time and Place in Economical Operations. A Hermeneutics of Economy and Environment (Stockholm: Akademitryck 2000, 211 s).
 • På uppdrag av samhälls- och vårdvetenskapliga fakultetens fakultetsråd utsedd till förhandsgranskare av doktorsavhandling i vårdvetenskap vid Åbo Akademi, Vasa: HVL Lena Wiklund. Avhandlingens titel: Lidandet som kamp och drama (2000).
 • Av samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms Universitet utsedd till ledamot av betygsnämnden vid Viveca Lindbergs disputation i pedagogik. Avhandlingens titel: Yrkesutbildning i omvandling. En studie av lärande praktiker och kunskapstransformationer (HLS Förlag 2003)
 • Ledamot i betygsnämnden vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm i samband med José Bertil González Guves disputation i industriell ekonomi. Avhandlingens titel: Att bestämma sig utan grund. Om omdöme och övertygelse i riskkapitalinvesteringar (Stockholm: Arvinius Förlag 2003).
 • Ledamot av betygsnämnden i samband med doktorsdisputation vid Uppsala Universitet: Maria Essunger Kärlekens skillnad. Skönlitterär gestaltning och teologisk reflektion hos Francois Mauriac och Lars Ahlin (2005).
 • Ledamot av betygsnämnden vid Åbo Akademi i samband med Jutta Ahlbeck-Rehns disputation i sociologi. Avhandlingens titel: Diagnostisering och disciplinering. Medicinsk diskurs och kvinnligt vansinne på Själö hospital 1889-1944 (Åbo Akademis förlag 2006).
 • Ledamot av betygsnämnden vid Åbo Akademi i samband med Liselotte Lindfelts disputation i internationell marknadsföring. Avhandlingens titel: Etik – den saknade länken. Den industriella nätverksteorin i ett nytt värdeskapande perspektiv (Åbo Akademis förlag 2006).
 • Ledamot av betygsnämnden vid Kungliga Tekniska Högskolan i samband med Lars Mouwitzs disputation  inom Ämnesområdet yrkeskunnande och teknologi. Avhandlingens titel: Matematik och bildning – berättelse, gräns, tystnad (Stockholm: Dialoger 2006).
 • Ledamot av betygsnämnden vid Åbo Akademi i samband med Nina Kivinen disputation i organisation och ledning. Avhandlingens titel: Entering Organizations. Essays on Image, Space and Difference (Åbo Akademis förlag 2006).
 • Av teologiska fakultetsnämnden vid Uppsala Universitet utsedd till ledamot av betygsnämnden vid Paul R. Nelsons disputation. Avhandlingens titel: Courage of Faith. Dag Hammarskjöld’s Way in Quest of Negotiated Peace, Reconciliation and Meaning. (Peter Lang 2007).
 • Av den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs Universitet utsedd till ledamot av betygsnämnden vid disputation inom forskarutbildningsämnet konstnärlig gestaltning: Mike Bode och Staffan Schmidt Off the grid (University of Gothenburg, Faculty of Fine, Applied and Performing Arts: ArtMonitor 2008). 
 • Av Handelshögskolan vid Åbo Akademi utsedd till ledamot av betygsnämnden i samband med Collen Robbs disputation inom internationell marknadsföring. Avhandlingens titel: Social Ventures: The Development of the Theory of Sustainable Contributive Advantage and Initial Emperical Tests (Åbo: Åbo Akademi University Press 2012).

Diverse andra akademiska uppdrag och projekt

 • Under 1994 var jag medlem i forskargruppen kring Marknaden 2019 – en framtidsstudie, ett forskningsprojekt vid Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum, finansierat av bl a Marianne & Marcus Wallenbergs Stiftelse och Ollie & Elof Erikssons Stiftelse med forskare från 8 universitet.
 • Under perioden 1995-2002 uppdrag som Swedish Coordinator vid Center for Scandinavian Studies, North Park University, Chicago.
 • Under 1996-98 verksam med forskningsprojekt om filosofiska bidrag till en omvärldsanalys inom ramen för ett forskningsprogram om immateriella bokslut med forskare från Stockholms Universitet, finansierat av Posten AB och administrerat via Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum.
 • Ledamot av styrelsen för stiftelsen för Institute for Management of Innovation and Technology (IMIT), med säte vid Handelshögskolan i Stockholm (2002-2004).
 • Sakkunnig ledamot i bedömningskommité för tillsättning av universitetsadjunktstjänst i pedagogisk filosofi vid Danmarks Pedagogiska Universitet (2003).
 • Ledamot av beredningsgruppen ”Värden och föreställningar” inom Utbildningsvetenskapliga kommittén vid det svenska Vetenskapsrådet (2005)
 • Invald i interkontinental filosofidialoggrupp vid Centre International pour l’Etude Comparée de Philosophie et d’Esthétique, Tokyo (2005 – )
 • Sakkunnig för forskningsansökningar till Östersjöstiftelsen (2006, 2007, 2008).
 • Sakkunnig för forskningsansökningar till Riksbankens jubileumsfond (2007, 2008).
 • Sakkunnig för publiceringskommitén vid Södertörns högskola (2007).
 • Sakkunnig vid bedömning av ansökan om docentkompetens inom ämnet teknik och yrkeskunnande vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm (2007).
 • Ledamot av det vetenskapliga rådet vid Centrum för praktisk kunskap under ledning av professor Fredrik Svenaeus vid Södertörns Högskola (2007–2010).
 • Av Århus Universitet / Danmarks Paedagogiske Universitetsskole utsedd till vetenskaplig specialist i samband med utvärderingen av forskningsprogrammet Socialanalytisk samtidsdiagnose (2007).
 • Medlem av The Peer Review College of the Danish Council for Strategic Research (2008 – ), diverse bedömningar av större, strategiska spetsforskningsprogram.
 • Av Copenhagen Business School utsedd till sakkunnig vid tillsättning av professur i Philosophy of Management (2009).
 • Sakkunnig vid tillsättning av professur i yrkeskunnande och teknologi vid Växjö Universitet / Linnéuniversitet (2009).
 • Sakkunnig vid bedömning av ansökan om docentkompetens i systematisk teologi med inriktning mot hermeneutik, Åbo Akademi (2009).
 • Sakkunnig vid bedömning av ansökan om forskarskola i pedagogisk filosofi, Utbildningsvetenskapliga kommitén inom Vetenskapsrådet (2009).
 • Sakkunnig vid tillsättning av positionen Assistant Professorship in the Social Epistemology of the Managerial Sciences vid Copenhagen Business School, Danmark (2011). 
 • Ämnesansvarig professor för Företagets Organisation och Ledning inomHandelshögskolan vid Åbo Akademi 2012-13.
 • Av rektor vid Åbo Akademi utnämnd till ordförande för ”Visionsgruppen” med uppdrag att utreda hur förutsättningar kan skapas för ett förtsatt livskraftigt och framtidsorienterat universitet (2012-13).
 • Sakkunnig vid bedömning av sökande till LiU Research Fellowship, Linköpings Universitet (2013).
 • Invald i styrelsen för Centre International pour l’Etude Comparée de Philosophie et d’Esthétique, Tokyo/Copenhagen (2013 – ).
 • Grundare och vetenskaplig ledare av Amos Anderson Laboratory for Artful Making (www.amoslab.fi) : 2014 –
 • Planering och genomförande av den internationella konferensen Art Approaches Science ans Religion (med Mark C Taylor, Melissa Raphael, Kent Bloomer, Serafim Sepelä, Esa Saarinen med flera), Åbo 2016.
 • Medlem av styrgruppen för Grundtvig Centerets forskningsnätverk, Aarhus Univeristy (2017-2019).

Doktorandhandledning – fullbordade

 • Biträdande handledare inom forskarutbildningen för doktorand Mattias Martinsson, som disputerade 2000 vid Uppsala Universitet på avhandlingen Perseverance without Doctrine. Adorno, Self-Critique and the Ends of Academic Theology (Frankfurt am Main: European University Studies 2000).
 • Biträdande handledare inom forskarutbildningen för doktorand Arne Fritzon, som disputerade 2004 vid Uppsala Universitet på avhandlingen Främlingsskap och tillhörighet. David Tracys hermeneutiska teologi och pluralitetens utmaningar (Acta Universitatis Upsaliensis 2004).
 • Huvud- och biträdande handledare inom forskarutbildningen för doktorand Marja Schuster, som disputerade 2006 på avhandlingen Profession och existens. En hermeneutisk studie av asymmetri och ömsesidighet i sjuksköterskors möten med svårt sjuka patienter (Göteborg: Daidalos 2006) vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms Universitet.
 • Biträdande handledare inom forskarutbildningen för doktorand Joachim Landahl, som disputerade 2006 på avhandlingen Auktoritet och ansvar. Lärares fostrans- och omsorgsarbete i historisk belysning (Stockholm: Arbetslivsinstitutet 2006:12) vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms Universitet.
 • Biträdande handledare inom forskarutbildningen för Emma Vironmäki, som 2007 disputerade i ämnet företagets organisation och ledning vid Åbo Akademi på avhandlingen Academic Marketing in Finland (Åbo Akademi University 2007)
 • Huvudhandledare inom forskarutbildningen för Magnus Hoppe som disputerade 2009 i ämnet företagets organisation och ledning vid Åbo Akademi på avhandlingen Myten om det rationella flödet. En studie av hur organisatorisk ledning formas genom omvärldsanalys och underrättelsearbete i kunskapsintensiva företagsmiljöer (Åbo Akademis förlag 2009).
 • Huvudhandledare inom forskarutbildningen för doktorand Ola Segnestam Larsson sedan 2006, som disputerade i ämnet företagets organisation och ledning vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi på avhandlingen Standardizing Civil Society. Interpreting Organizational Development in between Instrumentalism and Expressiveness (Stockholm: Santérus Academic Press 2011).
 • Huvudhandledare inom forskarutbildningen för Lennart Bernhardtsson, som disputerade 2013 inom ämnet företagets organisation och ledning vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi på avhandlingen Synliga och hemliga. Näringslivets ägare i den mediala offentligheten (Agerings Bokförlag 2013).
 • Huvudhandledare inom forskarutbildningen för Mats Agurén, som disputerade 2014 inom ämnet företagets organisation och ledning vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi på avhandlingen Matrix Mind: On Managerial Reframing in Multidimensional Problem Solving (Stockholm: Bookhouse Publishing 2014).
 • Biträdande handledare inom forskarutbildningen för Harry Backström, som disputerade 2018 inom ämnet praktiskt teologi vid Åbo Akademi på avhandlingen Prästgårdens ekonomi, kultur och teologi (Åbo Akademis förlag 2018).

Doktorandhandledning – pågående

För tillfället är jag involverad som handledare i ett dussintal doktrandprojekt.